Vragenlijst nulmeting kennisniveau en behoeftepeiling deelnemers Werkpakket 5
 
Deze digitale vragenlijst gaat over antibioticaresistentie, infectiepreventie en wat betekent antibioticaresistentie voor uw werkzaamheden?
 
De antwoorden op de vragen zijn een nulmeting en zijn een uitgangspunt ten behoeve van het  opzetten van een grensoverschrijdend platform waar kennis over antibioticaresistentie gedeeld kan worden. Het is de bedoeling dat dit platform toegankelijk is voor zowel beroepsbeoefenaars in de veterinaire als de humane zorg.
 
Het platform heeft deskundigheidsbevordering en uitwisseling best practices tot doel.
 
De vragenlijst is voor alle dierenartsen werkzaam in de veterinaire en/of humane gezondheidszorg in de regio Zuid-Nederland en Vlaanderen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De vragenlijst bestaat uit 24 vragen en stellingen over o.a. antibioticaresistentie, deskundigheidsbevordering en informatiebronnen.
 
U hoeft voor het invullen van deze vragenlijst geen specifieke zaken op te zoeken, gebruik uw spontane ingeving. De antwoorden worden anoniem verwerkt.
U kunt tot en met 30 oktober 2017 de vragenlijst invullen! De vragenlijst is niet persoonlijk en kan eventueel naar andere collega’s doorgestuurd worden.
 
Dank voor de medewerking!